Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije u mlade SLE bolesnice liječene ciklofosfamidom