Guideline for non-steroidal anti-infl ammatory drug treatment

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Šekib Sokolović

S obzirom na dileme kod liječnika koji najadekvatniji nesteroidni antireumatik (NSAR) primijeniti kod bolesnika s niskim i visokim kardiovaskularnim, gastrointestinalnim i renalnim rizikom te kod konkomitentne terapije, potrebno je izraditi praktični vodič i upute za primjenu
i odabir najefi kasnijeg, najadekvatnijeg, NSAR-a s najmanje nuspojava. Na reumatske bolesti NSAR-i imaju različit učinak. Na bol djeluju nakon 30 – 60 minuta, na edem nakon 1 – 2 tjedna. U manjim dozama NSAR-i se koriste za uklanjanje bolova (povrede, zubobolja, glavobolja, menstrualni
bolovi i sl.) i za ublažavanje upale i bola kod izvanzglobnog reumatizma, kao i za snižavanje povišene tjelesne temperature. U većim dozama NSAR ublažavaju simptome reumatoidnog artritisa, osteoartritisa, ankiloznog spondilitisa, akutnog napada gihta i pseudogihta i posttraumatske i postoperativne bolove. Ni jedan bolesnik ne reagira isto na NSAR. Na to utječu genetski faktori, okolina, dob, pH sinovijalne tekućine, liposolubilnost,
imuni status, interakcija s drugim lijekovima, očekivanja bolesnika i uloga liječnika. Vodič daje opće preporuke za upotrebu NSAR-a kod bolesnika
bez rizika i onih s gastrointestinalnim, kardiovaskularnim i renalnim rizikom.

Broj posjeta: 10

Uredi