Risbon® - risedronate of a novel, monthly dosing regiment

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Simeon Grazio

Bisfosfonati su prva linija lijekova za prevenciju i liječenje primarne i sekundarne osteoporoze, a njihov glavni mehanizam djelovanja je smanjenje resorpcije kosti djelovanjem na osteoklaste. U kliničkoj se praksi najčešće koriste bisfosfonati koji sadrže dušik (amino-alkilni i heterociklični). U Hrvatskoj je odnedavno dostupan Risbon®, risedronat koji se uzima dva uzastopna dana, jedan put mjesečno (75 mg, 2CDM). Studija bioekvivalencije je pokazala linearni odnos plazmatske koncentracije lijeka i farmakokinetike između risedronata 5 mg/dan i 75 mg 2CDM. U dvogodišnjoj multicentričnoj, dvostruko-slijepoj, paralelnoj studiji s aktivnom kontrolom uspoređene je učinak risedronata 5 mg/dan i 75 mg 2CDM, u liječenju žena s postmenopauzalnom osteoporozom (N=1229). Risedronate 75 mg 2CDM nije bio inferioran dozi lijeka 5 mg/dan, a nakon 12 mjeseci je srednja promjena mineralne gustoće kosti u području slabinske kralježnice (BMD LS) bila 3,4±0,16% i 3,6±0,15%. Nakon 24 mjeseca BMD LS je porasla 4,2 ± 0,19% u skupini 75 mg 2CDM i 4,3   0,19% u skupini 5 mg /dan. Razlika u između dva režima liječenja je bila 0,17 (95% CI -0,35 do 0,68). Razlike nisu bile značajne niti u sekundarnim ishodima (promjene BMD-a u području kuka i promjene biljega koštane pregradnje). Oba režima primjene risedronata su bila dobro podnošljiva i sigurna. Do sada je više od 100 milijuna ljudi u terapiji osteoporoze, a kao značajan problem liječenja se izdvojila perzistencija i adherencija. Rjeđe doziranje je povezano s višom perzistencijom, manjim “drop outom” te boljom suradljivošću bolesnika. Zaključno, Risbon® je nova opcija u liječenja bolesnika osteoporozom, koja bi, s obzirom na bolju adherenciju, trebala imati i bolju učinkovitost.

Broj posjeta: 3

Uredi