Rheumatology in Europe in 2015

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Nada Čikeš

Značenje reumatskih i muskuloskeletnih bolesti u sklopu kroničnih bolesti sve je veće te se analiziraju moguće poteškoće bolesnika u ostvarenju zdravstvene skrbi. U dostupnosti liječenja postoje razlike među europskim zemljama, primjećuje se utjecaj fi nancijske krize. U dogovoru s članovima Europskog parlamenta raspravljaju se moguće politike za bolji pristup bolesnika zdravstvenoj skrbi; planiraju se propisi koji će svim bolesnicima u
Europskoj uniji (EU) omogućiti potrebno liječenje. Velika pozornost posvećuje se izobrazbi doktora medicine i drugih stručnjaka u području reumatologije na svim razinama obrazovanja. Postoje i prijedlozi o potrebi interprofesijske izobrazbe u tom području. Istraživanje o primjeni programa specijalističkog usavršavanja iz područja reumatologije prema Poglavlju 6 Povelje o specijalističkom usavršavanju liječnika u EU pokazalo
je razlike u europskim zemljama. U međuvremenu je Vijeće UEMS-a prihvatilo novu verziju poglavlja o specijalističkoj izobrazbi u reumatologiji (European Training Requirements for Specialty of Rheumatology – European Standards for Postgradute Medical Specialist Training). Program specijalističkog usavršavanja temelji se na stjecanju kompetencija, među kojima se ističe i važnost profesionalnog ponašanja. Naglašava se uloga
mentora u izobrazbi budućih specijalista. Taj se dokument upućuje svim zemljama u Europi na prihvaćanje. Preporučuje se više metoda ocjenjivanja trajnog napredovanja specijalizanta u procesu usavršavanja te se defi – niraju europski standardi. Priprema se europski e-portfolio za specijalizante, a u mnogim strukama i europski specijalistički ispit. UEMS i Europska komisija planiraju zajedničku akciju s temom radne snage u području zdravstva u Europi.

Broj posjeta: 3

Uredi