LATE ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS: AN OBSERVATIONAL STUDY

Broj: 1, 2016 Rubrika: Stručni rad Autori: Sylejman Rexhepi, Mjellma Rexhepi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Blerta Rexhepi, Elton Bahtiri, Vigan Mahmutaj

Reumatoidni artritis (RA) može imati početak u starijoj životnoj dobi. Nastup bolesti sa 60 i više godina naziva se RA kasnog početka (engl. Late-Onset Rheumatoid Arthritis – LORA). Cilj ove studije bio je analizira ti klinička, laboratorijska, radiološka obilježja i obilježja liječenja u bolesnika s LORA-om u usporedbi s RA ranijeg početka (engl. Early-Onset Rheumatoid Arthritis – EaORA) s tim da su pacijenti u obje grupe bili približno jednakog
trajanja bolesti. Radi se o opservacijskoj studiji provedenoj u jednome reumatološkom centru, koja je uključila 120 bolesnika s utvrđenom dijagnozom RA podijeljenih u dvije grupe: 60 bolesnika s LORA-om (istraživana grupa) i 60 bolesnika s EaORA-om (kontrolna skupina). Aktivnost bolesti, mjerena Disease Activity Score 28 (DAS28SE) bila je značajno viša u grupi LORA u odnosu prema grupi EaORA (p < 0,05). Značajno više bolesnika u grupi LORA imalo je zahvaćena ramena (LORA vs. EaORA, 30% vs. 15%; p < 0,05) i koljena (LORA vs. EaORA, 46,7% vs. 16,7%;
p < 0,05). Radiološke erozivne promjene bile su značajno češće vidljive u grupi LORA u usporedbi s grupom EaORA (p < 0,05). Nije bilo razlike među grupama glede reumatoidnog faktora (RF) (p > 0,05), dok je broj pacijenata s pozitivnim nalazom anticitrulinirajućih protutijela (ACPA) bio značajno veći u grupi EaORA (p < 0,05). Vrijednosti C-reaktivnog proteina (CRP) i brzina sedimentacije eritrocita (SE) bile su značajno više/brže u grupi LORA u odnosu prema grupi EaORA. Hemoglobin je bio niži u grupi LORA (11,96 ± 1,64 g/dl) nego u grupi EaORA (12,18 ± 1,56 g/dl).
Najčešće primijenjeni lijekovi koji mijenjaju tijek upalnih reumatskih bolesti bili su metotreksat i sulfasalazin, dok biološki lijekovi nisu bili upotrijebljeni. U zaključku, na temelju rezultata iz našeg istraživanja, bolesnici s LORA-om imaju neka obilježja koja se razlikuju
od onih u bolesnika s EaORA-om, kao što su viša aktivnost bolesti, češća zahvaćenost velikih zglobova i veće strukturne promjene. Ovo se mora uzeti u obzir u kliničkom radu, napose u odabiru terapije.

Rheumatoid arthritis (RA) may have an onset at older age. Th e onset of the disease at the age of 60 and over is called late-onset rheumatoid arthritis (LORA). Th e aim of this study was to analyze the clinical, laboratory, radiological, and treatment characteristics of patients with LORA compared to those with early-onset RA (EaORA), provided that all the patients had an approximately equal duration of the disease. Th is is an observational single-center study, which involved 120 patients with an established diagnosis of RA, of which 60 patients had LORA, and 60 patients EaORA. Th e disease activity, measured by the Disease Activity Score 28 (DAS28-ESR), was signifi cantly higher in the LORA group compared to the EaORA group (p<0.05). Signifi cantly more patients with LORA had involvement of the shoulders (LORA vs. EaORA, 30% vs. 15%; p <0.05) and knees (LORA vs. EaORA, 46.7% vs. 16.7%; p <0.05). Radiological erosive changes were signifi cantly more frequent in the LORA group in comparison with EaORA (p <0.05). Th ere was no diff erence between the groups regarding rheumatoid factor (RF) positivity (p>0.05), while the number of patients positive for anti-citrullinated protein antibody (ACPA) was signifi cantly greater in the EaORA group (p<0.05). Th e values of C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) were signifi cantly higher in the LORA than in the EaORA group. Hemoglobin levels were lower in the LORA group (11.96±1.64 g/dL) than in the EaORA group (12.18±1.56 g/dL). Th e most used disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) were methotrexate and sulfasalazine, while biological drugs were not used. In conclusion, based on the results of our study, LORA has some features that distinguish it from EaORA, such a higher disease activity, more frequent involvement of large joints, and more pronounced structural damage. Th is
should be taken in account in clinical practice, especially regarding treatment choices.

Broj posjeta: 11

Uredi