Radiologic changes of the cervical spine and the atlanto-axial joint in patients with rheumatoid arthritis

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Šahza Kikanović, Nedima Kapidžić-Bašić, Asja Hotić-Hadžiefendić

Ispitivanja strukturnih promjena u reumatoidnom artritisu (RA) uglavnom su usmjerena na praćenje promjena na perifernim zglobovima, najviše šakama i stopalaima. Promjene vratne kičme, posebno atlanto-aksijalnog zgloba kod reumatoloških bolesnika imaju veliku važnost zbog mogućih fatalnih ishoda, ali su one obično zanemarene. Cilj rada je bio utvrditi prisustvo i težinu strukturnih promjena na vratnoj kičmi i atlanto-aksijalnom zglobu i njihovu povezanost sa strukturnim promjenama na šakama u bolesnika sa RA. Istraživanje je obuhvatilo 80 bolesnika sa RA. Podijeljeni
su u dvije skupine prema trajanju bolesti, do 10 godina (n= 33), i preko 10 godina (n=47). Za procjenu strukturnih promjena atlanto-aksijalnog zgloba i vratne kičme načinjeni su rendgenski snimci vratne kičme u antero-posteriornom pravacu, profilni snimak u neutralnom položaju, pri maksimalnoj mogućoj fleksiji i ekstenziji, te odontoidna projekcija. Na vratnoj kičmi se gledala širina intervertebralnih prostora, prisustvo erozija i promjene
na apofizarnim zglobovima i širina atlanto-aksijalnog zgloba. Radiografi ja zglobova šaka načinjena je u antero-posteriornoj projekciji, a promjene su procijenjene prema Skraćenoj skali erozija (SES). Statistički testovi su učinjeni koristeći programski paket SPSS 20.0. Strukturne promjene na vratnoj kičmi su bile prisutne u 76% ispitanika skupine do 10 godina i u 83% ispitanika sa trajanjem bolesti preko 10 godina. Razlika nije bila statistički signifi kantna (p=0,165). Stepen sniženja intervertebralnog prostora i broj erozija nije se značajno razlikovao između dvije skupine (p=0,59; p=0,45).
Uredan nalaz na apofi zarnim zglobovima je nađen u 11 (33%) ispitanika do 10 godina i u 11 (23%) ispitanika preko 10 godina. Promjene na atlanto-aksijalnom zglobu su nađene u 17 (21%) u ukupnom uzorku, 2 (6%) u skupini do 10 i 15 (32%) u skupini preko 10 godina, što je signifi kantna razlika (p=0,012). Na šakama su vrijednosti SES skora bile značajno više u skupini ispitanika sa trajanjem bolesti preko 10 godina (p=0,002). Ako gledamo
vrijednosti SES skora kod ispitanika koji su imali promjene i na vratnoj kičmi, vidimo da su svi imali izrazito visok SES skor. Nađena je korelacija težine strukturnih promjena na šakama i pojave promjena na atlantoaksijalnom zglobu. Promjene na vratnoj kičmi su prisutne kod većine ispitivanih
bolesnika sa RA bez obzira na dužinu trjanja boelsti (76-83%), dok su promjene na atlanto-aksijalnom zglobu nađene značajno više kod bolesnika sa dužim trajanjem bolesti i izraženijim strukturnim promjenama na šakama. Ovo ukazuje da se dužina trajanja bolesti i stepen strukturnih promjena na šakama mogu uzeti kao prediktivni faktori koji ukazuju na moguće promjene na atlanto-aksijalnom zglobu.

Broj posjeta: 13

Uredi