The connection between anxiety and depression with forms of inflammatory rheumatic diseases

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Marin Petrić, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Mislav Radić, Daniela Marasović Krstulović

Usporedili smo stupanj depresije i anksioznosti u oboljelih od reumatoidnog artritisa (RA), sistemskog lupusa (SLE) i sistemske skleroze (SSc). Istražili smo povezanost duljine trajanja ovih bolesti i upalnih parametara s pojavom anksioznosti i depresije. Uključili smo 106 ispitanika s RA, 62
ispitanika sa SLE i 28 ispitanika sa SSc. Podijeljeni su na bez, blago, umjereno i teško depresivne/anksiozne ovisno o rezultatu Beckovog inventara depresije (BDI) i Beckovog inventara anksioznosti (BAI). Stupanj depresije je izraženiji u SSc u odnosu na RA, a naročito u odnosu na SLE.
Razina anksioznosti je podjednaka u istraživanim bolestima. Predvladavali su ispitanici bez ili s blagim simptomima anksioznosti i depresije. Nismo utvrdili povezanost duljine trajanja bolesti s anksioznosti i depresijom. Među ispitanicima je dokazana pozitivna korelacija simptoma depresije sa serumskom razinom CRP-a.

Broj posjeta: 3

Uredi