THE RELIABILITY AND VALIDITY OF A CROATIAN VERSION OF THE BATH ANKYLOSING SPONDYLITIS FUNCTIONAL INDEX (BASFI) AND BATH ANKYLOSING SPONDYLITIS DISEASE ACTIVITY INDEX (BASDAI) IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Broj: 2, 2009 Rubrika: Znanstveni rad Autori: Simeon Grazio, Frane Grubišić, Tomislav Nemčić, Valentina Matijević, Hana Skala

Cilj rada je bio utvrditi pouzdanost i valjanost hrvatske inačice Bath funkcijskog indeksa za ankilozantni spondilitis (Bath Ankylosing Spondylitis Functional indeksa – BASFI) i Bath indeksa aktivnosti bolesti za ankilozantni spondilitis (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity indeksa – BASDAI) u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom (AS). U istraživanju su sudjelovali bolesnici s potvrđenom dijagnozom AS-a i to 52 bolesnika za ocjenu BASFI, a 48 bolesnika za ocjenu BASDAI upitnika. Prijevod upitnika je napravljen prema međunarodno prihvaćenim smjernicama. Za ocjenu pouzdanosti bolesnici su ispunili upitnik sljedeći dan. U cilju ocjene valjanosti upotrijebljeni su sljedeći parametri: pokretljivost kralježnice u sagitalnoj ravnini, indeks disanja, sedimentacija eritrocita, vrijednost serumskog C-reaktivnog proteina, jačina boli i bolesnikova globalna ocjena. Osim deskriptivne statistike, u statističkoj analizi je korišten Spearmanov rho koeficijent korelacije. Korelacija između rezultata BASFI i BASDAI upitnika je bila 0,621. Srednja vrijednost za BASFI u dva navrata (unutar 24 sata) bila je 4,82±2,67 odnosno 4,88±2,52 (r=0,961; p<0,01), dok je za BASDAI iznosila 5,46±2,30 odnosno 5,32±2,19 (r=0,959; p<0,01). Indeks stabilnosti za oba upitnika bio je 0,98. Visoka korelacija je utvrđena za svako ponovljeno pitanje BASFI i BASDAI upitnika. Za oba upitnika kongruentna valjanost je pokazala najbolju korelaciju s pokretljivosti vratne i prsne kralježnice. Također, nađena je korelacija BASFI vrijednosti sa pokretljivosti slabinske kralježnice i BASDAI sa stupnjem boli. Naši nalazi pokazuju da je hrvatska inačica BASFI i BASDAI upitnika pouzdana i valjana. Stoga, može se koristiti u kliničkim istraživanjima, kao i u kliničkoj praksi.

The aim of the study was to investigate the reliability and the validity of the Croatian version of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) and Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity index (BASDAI) in patients with ankylosing spondylitis (AS). Patients with established diagnosis of AS participated in the study. Fifty-two and 48 patients were included for the evaluation of BASFI and BASDAI, respectively. For translation international translation steps were followed. For reliability patients recompleted both indices on the following day. To assess validity following parameters were obtained: spinal mobility in sagittal plane, chest expansion index, erythrocyte sedimentation rate, serum C-reactive protein, level of pain and patient’s global health. Apart from descriptive statistics Spearman’s rho coefficient was used. Correlation between BASFI and BASDAI score was 0.621. The mean BASFI scores on two occasions (within 24 hours) were 4.82±2.67 versus 4.88±2.52 (r=0.961; p<0.01), and for BASDAI scores were 5.46±2.30 versus 5.32±2.19, respectively (r=0.959; p<0.01). Stability index for both indices was 0.98. High correlation was found for each repeated question of BASFI and BASDAI. For both indices congruent validity demonstrated the best correlation with cervical and thoracic mobility. Also, the correlation was observed for BASFI with spinal mobility in lumbar region and with chest expansion index, and for BASDAI with the level of pain. Our findings indicate that Croatian version of BASFI and BASDAI is reliable and valid. Therefore, it can be used in clinical research as well as in clinical practice.

Broj posjeta: 16

Uredi