Meningitis as the first manifestation of rheumatoid arthritis

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Ivan Padjen, Miroslav Mayer, Mario Habek, Snježana Dotlić, Branimir Anić

Reumatoidni meningitis (RM) rijedak je entitet koji se javlja češće u kasnijem tijeku reumatoidnog artritisa (RA). Opisana je pojava RM-a kao prvog očitovanja RA. U bolesnice s anamnezom dvomjesečnih Jacksonovih ataka na magnetskoj rezonanciji opisana je intenzivna opacifi kacija moždanih ovojnica, bez dokaza infekcije i malignoma u likvoru. Biopsijom meningi zabilježena je nespecifi čna upala, a u krvi pozitivan RF i CCP. Bolesnica
je liječena manitolom, fenitoinom i deksametazonom u padajućoj dozi, uz regresiju neuroloških simptoma. Pet mjeseci nakon početka tegoba razvila je simetrični poliartritis.

Broj posjeta: 8

Uredi