TREATMENT OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Broj: 2012 Rubrika: Stručni rad Autori: Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna, Daniela Marasović Krstulović

Liječenje sistemskog eritemskog lupusa (SLE) je kompleksno. Različite kliničke manifestacije bolesti zahtijevaju poseban terapijski pristup. Standardni terapijski pristup uključuje nesteroidne antireumatike, glukokortikoide, antimalarike i citotoksične lijekove. Posljednjih godina su za liječenje SLE-a u fazi ispitivanja brojne biološke supstance. Usmjerene su na depleciju B i T limfocita, kostimulatornu blokadu, inhibiciju citokina ili modulaciju komplementa. Osim bioloških supstanci ispituje se učinak lijekova kao što su sirolimus i takrolimus, zatim autologna transplantacija hematopoetskih matičnih stanica i alogenička transplantacija mezenhimalnih matičnih stanica.

Treatment of systemic lupus erythematosus is very difficult because of heterogeneous clinical manifestations. Standard therapy includes non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, antimalarials and cytotoxic agents. A numerous biological agents have been investigated for treatment of the systemic lupus erythematosus. They are directed to B and T cell depletion, blockade of co-stimulatory molecules, inhibition of cytokines and complement modulation. Sirolimus, tacrolimus, autologous hematopoieticstem cell transplantation and allogenic mesenchymal stem cells transplantation have been also investigated for treatment of systemic lupus erythematosus.

Broj posjeta: 4

Uredi