LABORATORY EXAMINATION OF SERONEGATIVE AND SEROPOSITIVE RHEUMATOID ARTHRITIS

Broj: 1, 2010 Rubrika: Znanstveni rad Autori: Vjollca Sahatçiu-Meka, Anton Kukeli

U cilju doprinosa kontinuiranoj raspravi o pitanju jesu li seronegativni i seropozitivni RA dio spektra iste, ili su dvije zasebne bolesti, ostvarili smo komparativnu analizu u odnosu na neke laboratorijske karakteristike. Ispitivana grupa je obuhvatila bolesnike sa seronegativnim RA sa titrom manjim od 1/64 određenim pomoću Waaler-Rose testa, dok je kontrolna grupa obuhvatila bolesnike sa seropozitivnim RA sa titrom 1/64 ili više. Svi ispitanici su pripadali II, III funkcionalnom razredu (ARA), životne dobi između 25-60 godina (Xb=49,96) sa trajanjem bolesti od 1-27 godina (Xb=6,41). Povišene vrijednosti eritrosedimentacije (ERS), C-reaktivnog proteina (PCR) i eritrocita (Er) su pronađene kod seropozitivnih bolesnika, ali nisu predstavljale statistički značajnu razliku u odnosu na sero-status. Srednje vrijednosti hemoglobina (Hb) bile su niže kod seropozitivnih bolesnika (t=2,26; p<0,05), posebno izraženije kod seropozitivnih ženskih bolesnika (Xb=10,77 g/l) (t=4,38, p<0,01), i nisu korelirale sa funkcionalnom nesposobnošću i trajanju bolesti. Statistički značajna razlika pronađena je za srednje vrijednosti fibrinogena u seropozitivnih bolesnika (t=2,10, p<0,05), posebno kod seropozitivnih ženskih bolesnika (t=2,65, p<0,01), i za srednje vrijednosti leukocita (t=1,37, p<0,05) kod seronegativnih muških bolesnika. Povišene srednje vrijednosti imunoglobulina (IgM) bile su izraženije kod seropozitivne skupine (χ2=47,6, p<0,01), posebno kod seropozitivnih ženskih bolesnika (χ2=35,68, p<0,01). (Vrijednosti IgA i IgG nisu pokazale statistički značajne razlike u odnosu na sero-status. Komponente C3 i C4 komplementa bile su niže kod seropozitivnih bolesnika, bez statističkog značaja u odnosu na sero-status. Povećane vrijednosti gama-globulina kod seropozitvnih bolesnika potvrđene su statistički značajnom razlikom (χ2=3,93, p<0,05), dok su vrijednosti alfa 2-globulina bile priblizno jednako raspostranjene kod obje grupe.

In response to the continuing debate whether seronegative and seropositive rheumatoid arthritis (RA) are parts of the same disease spectrum or are distinct disorders, we performed a comparative analysis of some laboratory characteristics. The test group consisted of 125 seronegative RA (93 female, 32 male), with titers lower than 1/64 as defined by Rose-Waaler test. The control group consisted of 125 seropositive RA patients (93 female, 32 male), with titers of 1/64 or higher. Patients all belonged to the 2nd and 3rd functional classes (ARA), and were between 25-60 years of age. The duration of the disease was 1-27 years. Elevated average values of erythrosedimentation (ERS), C-reactive protein (PCR) and erythrocytes (Er) were found in seropositive patients, but they did not present statistically significant difference with regard to sero-status. Reduced values of hemoglobin (Hb) were found more frequently in seropositive patients (t=2.26, p<0.05), especially female seropositive patients (t=4.38, p<0.01), without correlation to disability and duration of the disease. Statistically significant difference was found in average values of fi brinogen in the seropositive subset (t=2.10, p<0.05), especially in female seropositive patients (t=2.65, p<0.01), and in average values of leukocytes (t=1.37, p<0.05) among male seropositive patients. Elevated immunoglobuli  (IgM) values were more prominent in the seropositive subset (χ2=47.6, p<0.01), especially among seropositive females (χ2=35.68, p<0.01). Values of IgA and IgG did not present statistically signifi cant difference with regard to sero-status. Levels of C3 and C4 components of the complement were reduced in seropositive tested subjects, without significant difference between serosubsets. Increased values of gamma-globulin were confirmed with statistical signifi cance (χ2=3.39, p<0.05) in seropositive subjects, while alpha-2 globulin values were nearly equally distributed in both subsets.

Broj posjeta: 3

Uredi