SHORT-TERM EFFICACY OF ULTRASOUND AND LASER THERAPY IN CARPAL TUNNEL SYNDROME

Broj: 2, 2017 Rubrika: Stručni rad Autori: Nadica Laktašić-Žerjavić, Nikolino Žura, Ivan Jurak, Mislav Jezidžić, Iva Žagar, Kristina Kovač-Durmiš, Josip Draženović, Porin Perić

Glavni cilj istraživanja bio je procjenom boli, gibljivosti ručnog zgloba, snage stiska šake i funkcionalne sposobnosti šake u bolesnika sa sindromom karpalnog kanala (engl. Carpal tunnel syndrome – CTS) prikazati kratkoročnu učinkovitost terapijskog ultrazvuka i terapijskog lasera u kombinaciji s terapijskim vježbama te utvrditi moguće razlike u učinkovitosti. Istraživanje je provedeno na 60 odraslih bolesnica nasumce podijeljenih u dvije skupine po 30 ispitanica. Uz terapijske vježbe za šaku, jedna skupina bila je podvrgnuta terapijskom ultrazvuku (ultrazvučna grupa – UZ-G)(kontinuirani ultrazvuk, 1 W/cm2, trajanja 5 minuta, 5 dana u tjednu, tijekom dva tjedna), dok je druga skupina bila podvrgnuta terapijskom laseru (laserska grupa – LLLT-G) (1,5 J/cm2, trajanja 2 minute, 5 dana u tjednu, tijekom 2 tjedna) uz iste terapijske vježbe za šaku. Mjerenja su obavljena prije i neposredno nakon provedene fizikalne terapije. Rezultati mjerenja pokazali su učinkovitost obaju terapijskih modaliteta u kombinaciji s terapijskim vježbama pri smanjenju boli (mjereno vizualno-analognom skalom – VAS), povećanju gibljivosti (mjereno goniometrom u stupnjevima) i snage stiska šake (mjereno dinamometrom u kilogramima), kao i poboljšanju općega funkcionalnog statusa šake (mjereno MHQ-om – engl. Michigan Hand Outcomes Questionnaire) uz utvrđenu statistički značajnu pozitivnu promjenu nakon provedene terapije (p < 0,05) u svim mjernim varijablama u obje grupe ispitanika. Između grupa nije bilo znatnih razlika u svim mjernim varijablama osim u rezultatima MHQ-a (promjena prije/poslije terapije, MHQ Δ srednja vrijednost: UZ-G : LLLT-G = 14,9 : 4,3). Grupa kojoj je uz terapijske vježbe bio apliciran ultrazvuk pokazala je statistički značajno veću, pozitivnu promjenu funkcionalnog statusa šake (mješovita 2 × 2 ANOVA, MHQ-interakcija između grupa, p < 0,05,parcijalna kvadrirana eta – η2 p < 0,27). Rezultati ovog istraživanja upućuju na zaključak da se obje metode mogu primijeniti u konzervativnom liječenju CTS-a u kombinaciji s terapijskim vježbama i uz bolji kratkoročni učinak terapijskog ultrazvuka na funkcionalni status  šake.

The goal of the study was to demonstrate the short-term efficacy of therapeutic ultrasound and therapeutic laser in combination with therapeutic exercises, as well as to determine possible differences in their effectiveness, through the evaluation of pain, wrist range of motion, grip strength, and functional hand capacity in patients with carpal tunnel syndrome (CTS). The study was conducted on 60 adult patients randomly divided into two groups of 30. In addition to the hand exercise therapy, one group was subjected to therapeutic ultrasound (UZV-G; continuous ultrasound therapy with an intensity of 1 W/cm2, for 5 minutes, 5 days a week, for 2 weeks), while the other was subjected to therapeutic laser (LLLT-G; 1.5 J /cm2, for 2 minutes, 5 days a week, for 2 weeks). Th e measurements were performed before and after the treatment cycle. The measured results showed a positive effect of both therapeutic modalities, combined with therapeutic exercises, on pain reduction (measured by visual analogue scale – VAS), wrist range of motion (measured by goniometer in degrees), and grip strength (measured by dynamometer in kilograms), as well as on general hand function (measured by the Michigan Hand Outcomes Questionnaire – MHQ), with a statistically significant improvement post therapy (p <0.05) in all measured variables in both groups of patients. Th ere were no significant differences between the groups in any of the variables except for the MHQ (pre/post therapy, MHQ Δmean: UZV-G vs LLLT-G, 14.9 vs 4.3). The ultrasound group showed a significantly larger, positive change in functional status as compared to the laser group (two-way ANOVA, MHQ group interaction, p<0.05,partial eta squared – η2 p <0.27). The results indicate that therapeutic ultrasound and therapeutic laser in combination with therapeutic exercises can be used in conservative management of CTS, with better short-term efficacy of ultrasound on the general hand function.

Broj posjeta: 5

Uredi