Cardiovascular morbidity in patients with rheumatoid arthritis

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Daniela Lončar, Suada Mulić-Bačić, Zumreta Kušljugić, Ahmed Hujdurović, Esad Brkić, Denis Mršić, Drago Antić, Mario Križić

Reumatoidni artritis je sistemsko zapaljenjsko autoimuno oboljenje hroničnog toka. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok komorbiditeta i mortaliteta u bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Najčešći razlog srčane smrti kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom je aterosklerotska koronarna bolest. Patogeneza ateroskleroze u autoimunim bolestima kompleksan je proces, pri čemu značajnu ulogu imaju tradicionalni faktori rizika za nastanak ateroskleroze, ali i netradicionalni povezani s autoimunim bolestima i upalom. Tradicionalni faktori rizika
za nastanak kardiovaskularnih oboljenja: nasljeđe, muški spol, dob, dislipidemija, arteijska hipertenzija, dijabetes, gojaznost, pušenje. Ubrzana ateroskleroza u reumatoidnom artritisu posljedica je hronične upale niskog intenziteta i oksidativnog stresa. U netradicionalne faktore rizika za nastanak KVB u bolesnika sa autoimunim oboljenjima spadaju: sistemska upala, endotelna disfunkcija, poremećena vaskulogeneza, inzulinska rezistencija, hiperhomocisteinemija, uloga lijekova (NSAR, kortikosteroidi, imunosupresivi). Sve strukture srca (perikard, miokard, endokard, valvule, provodni sistem, koronarne krvne žile) mogu biti zahvaćene tokom reumatoidnog artritisa. Cilj rada bio je utvrditi najčešće faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja u bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Procijeniti učestalost kardiovaskularnih oboljenja u bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Sprovedeno je prospektivno istraživanje kojim je obuhvaćeno 30 bolesnika koji su liječeni od reumatoidnog artritisa. Svim bolesnicima uzeti su anamnestički podaci i urađeni su: kompletan fizikalni pregled, biohemijske analize krvi, elektrokardiogram i ultrazvučni pregled srca. U radu je ispitano 30 bolesnika: 3 muškarca (10%) i 27 žena (90%), prosječne životne dobi 62 godine. Prevalenca faktora rizika: hipertenzija 23 (76,67%), hiperlipidemija 14 (46,67%), diabetes 7 (30,43%). Ishemičnu bolest srca imalo je 8 (26,67%), kongestivnu srčanu insufi cijenciju 3 (10%), poremećaj srčanog ritma nije registrivan niti kod jednog bolesnika. Učestalosta faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja u bolesnika sa reumatoidnim artritisom je velika.

Broj posjeta: 6

Uredi