Glucocorticoid induced osteoporosis

Broj: 2, 2014 Rubrika: Pregledni rad Autori: Branimir Anić, Miroslav Mayer

Glukokortikoidi su najčešći uzrok sekundarne osteoporoze. Utječu na sve faze koštanog ciklusa, stvaranje i razgradnju kosti. Prije svega utječu na osteoblaste (smanjena aktivnost i pojačana apoptoza). Bolesnici liječeni glukokortikoidima imaju smanjenu mineralnu gustoću kosti i povećani rizik
za prijelome. Prevencija nastanka osteoporoze prouzročene glukokortikoidima uključuje primjenu najmanje učinkovite doze glukortikoida, uzimanje primjerene količine kalcija i vitamina D, eventualno hormonsko nadomjesno liječenje te svakako primjerenu fi zičku aktivnost. Bolesnici koji imaju
povećan rizik za niskoenergetske prijelome (npr. žene u postmenopauzi) trebaju biti aktivno liječeni, što uglavnom podrazumijeva primjenu antiresorptivnih lijekova, među kojima su za sada prvi lijek izbora bisfosfonati.

Secondary osteoporosis most oft en develops due to glucocorticoid therapy. Glucocorticoids affect all stages of the bone remodeling cycle, its formation and resorption. Osteoblasts are primarily affected, decreasing their activity and enhancing apoptosis. Patients treated with glucocorticoids have lower bone mineral density and increased fracture risk. Glucocorticoid-induced osteoporosis can be prevented by administering the minimal effective dose of glucocorticoids, calcium and vitamin D supplementation or, if possible, by hormone replacement therapy. Moreover, appropriate physical activity
should be encouraged. Patients who are at higher risk for low-energy fractures (for example post-menopausal women) have to be actively treated, usually with antiresorptive drugs among which bisphosphonates are currently the first line therapy.

Broj posjeta: 5

Uredi