EVALUATION OF POTENTIAL FUNCTIONAL PARAMETERS BASED ON DYNAMIC HAND ELEKTRODINAMOMETRIC MEASUREMENTS (EDM) WITH NEW DYNAMIS SYSTEM

Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažetak Autori: Ladislav Krapac, Amir Dubravić

Epidemiološka istraživanja u nas ukazuju da su tegobe i/ili bolesti šaka visoko zastupljene – 21,8 % žena i 13 % muškaraca starijih od 65 godina boluje od osteoartritisa šaka. Uz to, još 6 % starijih žena i 1,8 % muškaraca u Hrvatskoj boluju od reumatoidnog artritisa. Česte ozljede šaka (23,5 % svih ozljeda), nerijetko ostavljaju znatan funkcionalni gubitak. Uzorak i metode: Standardna dinamometrija šake omogućava registriranje sile jednog stiska i uobičajen je postupak pri ocjeni stanja i dijagnostici funkcionalno anatomske cjeline, liječenja i rehabilitacije šake. U terenskim istraživanjima testirali smo snagu stiska šaka mehaničkim dinamometrom po Collinsu. Razvojem novog Dynamis sistema u IRB – dinamičkog sensora specijalno konstruiranog da registrira vremenski dijagram sile stiska šake u vremenskoj seriji od 15 stisaka, pretvarajući ga u električku veličinu koja se posredstvom AD konvertera prenosi i obrađuje u računalu. Time se ostvaruje bolja detaljizacija evaluacijskih parametara i poboljšava klinička dijagnostika šaka. Rezultati: Epidemiološko istraživanje u uzorku starijih muškarca (N = 626) snagu stiska desne šake bila je 105,7±21,72 kg, a u žena (N = 636) samo 52,12±16,8 kg. Prikazuju se rezultati mehaničke i EDM (4,18 kg) u 11 bolesnika (3 M i 8 Ž) s reumatoidnim artirtisom i u poredbenoj skupini 11 zdravih ispitanika izjednačeni s dobi i spolom (62,2 kg). Zaključci: Registracija sile stiska koristan je pokazatelj stupnja bolesti šaka, ali i uspješnosti liječenja, utreniranosti u radu (izdržljivost !), sportu i rekreaciji. Raspravlja se o posebnim zahtjevima u funkcionalnoj ocjeni šake u profesionalnoj orijentaciji, selekciji, opasnostima agravacije i simulacije, ali i disimualcije tegoba i/ili bolesti šaka. EDM testiranje snage i izdržljivosti bimanulnog rada osobito je važno za medicinsku prognozu radnih mogućnosti u reumatološkim i fizijatrijskim ambulantama, kao i ambulantama medicine rada i sporta i obiteljskih liječnika.

Broj posjeta: 727

Uredi