DERMATOGLYPHICS IN PSORIATIC SYMMETRICAL POLYARTHRITIS IN FIFTY WOMEN - QUANTITATIVE ANALYSIS

Broj: 1, 2010 Rubrika: Znanstveni rad Autori: Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić, Ivo Jajić

U radu se kvantitativnom analizom digitopalmarnog kompleksa istražio broj grebenova u 50 žena sa simetričnim psorijatičnim poliartritisom. Analizirano je 25 varijabli, broj grebenova na svih deset prstiju šaka, zatim, sveukupno na pet i deset prstiju, te između triradijusa ab, b-c, c-d i a-d na oba dlana, zatim, njihov ukupan broj na jednom i oba dlana, te atd kutovi na oba dlana i njihov ukupni broj u stupnjevima. Dobiveni podaci uspoređeni su sa kontrolnom skupinom – 200 pari otisaka odraslih i fenotipski zdravih žena Zagrebačke regije. Statistički značajne razlike prema kontroli nađene su u 13 varijabli u smislu smanjenja broja kožnih grebenova na svih deset prstiju, i njihovu zbroju na pet i deset prstiju zasebno. Stoga se dade zaključiti kako je poligeneski sustav u razvoju dermatoglifa identičan s nekim lokusima za razvoj simetričnog psorijatičnog poliartritisa u žena.

Quantitative dermatoglyphic analysis of digitopalmar ridge count was used to research psoriatic symmetrical polyarthritis in fifty women. Analyzed were 25 dermatoglyphics traits: number of epidermal ridges on all ten fingers, their sum for five and ten fingers, four traits on both palms, i.e. between a-b, b-c, c-d and a-d triradii, and atd angles and their bilateral sum. The data obtained were compared with those recorded in a control group of 200 pairs of imprints of phenotypically healthy females from Zagreb area. Statistically significant differences were found in 13 variables in decreased ridge count in all ten fingers, their sum in five and ten fingers separately. Accordingly, a polygenetic system identical in some loci to polygenic system predisposing to women psoriatic symmetrical polyarthritis susceptibility might be found responsible for the dermatoglyphic pattern development.

Broj posjeta: 1

Uredi