DENSITOMETRY IN PATIENTS ON CHRONIC HEMODYALISIS IN GENERAL HOSPITAL VIROVITICA

Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažetak Autori: Ivica Fotez, Marijana Živko, Božica Žitković, Marija Felendeš

U Općoj bolnici Virovitica hemodijaliza se provodi od rujna 1985. godine. Do 2012. godine na hemodijalizi je do sada liječeno 557 bolesnika. U travnju 2012. godine učinili smo denzitometriju (DXA) u 52 bolesnika koji su na kroničnoj dijalizi. Cilj je dokazati da zbog poremećaja koštanog metabolizma u navedenoj skupini bolesnika ima više bolesnika sa smanjenom mineralnom gustoćom, te da je veći broj bolesnika s osteoporozom ako su više godina na dijalizi. U 52 bolesnika (27 muškaraca, 25 žena) na kroničnoj hemodijalizi izmjerena je koštana masa DXA. Od svih ispitanika oba spola, 21 bolesnik (40,4 %) je imao uredan nalaz, osteopeniju je imalo šesnaest bolesnika odnosno (30,8 %) dok je osteoporozu imalo petnaest bolesnika (28,8 %) – jedanaest žena i četiri muškarca. Od dvadesetidvije žene u menopauzi devet žena (40,9 %) imalo je osteoporozu, šest osteopeniju (27,3 %) i sedam uredan nalaz (31,8 %). Nalazi DXA pokazuju da je dvadesetijedan bolesnik imao T-score do 1,1 SD (40,4 %), između 1,1 i 2,4 SD šesnaest bolesnika (30,8 %), između 2,5 i 3,0 SD sedmero bolesnika (13,5 %), između 3,1 i 3,5 SD četvero bolesnika (7,7 %), između 3,6 i 4,0 SD troje bolesnika (5,8 %), i između 4,1 i 4,5 SD jedan bolesnik (1,9 %). Prema mjestu mjerenja T-score u području podlaktice: >4,5 SD u petero bolesnika u odnosu na kralježnicu i kuk gdje nema niti jednog bolesnika, 4,1-4,5 u četiri bolesnika u kralježnici i kuku po jedan, 3,6-4,0 na podlaktci u tri bolesnika kao i na kralježnici a na kuku jedan. U jedanaest bolesnika nije urađena DXA na podlaktici. 40 od 52 bolesnika bili su na hemodijalizi do pet godina (76,9 %), četiri bolesnika od 6 do 9 godina (7,7 %), šestero od 10 do 14 godina (11,5 %) i dvoje bolesnika više od 15 godina (3,8 %). Procjenjuje se da 15 % “bijelog” stanovništva starijeg od 50 godina i čak 70 % starijeg od 80 godina ima osteoporozu. 30 % “bijelih” žena u postmenopauzi ima osteoporozu, a 54 % osteopeniju. Našom analizom smo dokazali da je osteoporoza češća u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi nego u ostaloj populaciji, kao i da je veći udio bolesnica u menopauzi s osteoporozom u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi nego u uvjetno rečeno zdravih žena u postmenopauzi. Zahvaljujući transplantacijskoj medicini, na dijalizi se provodi sve manje godina. Nažalost, smrtnost je relativno velika zbog komplikacija same bolesti stoga je relativno manji broj onih bolesnika koji na dijalizi provode 15 i više godina.

Broj posjeta: 3

Uredi