Infekcija virusom humane imunodefi cijencije (HIV) kao oponašatelj sistemskih bolesti vezivnog tkiva – prikaz bolesnice